Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till årsmöte i Ölyckeskolans föräldraförening.

Tid: tisdagen den 19 september kl 18.30

Plats: Basilikan, skolans matsal

Se dagordning i inlägget nedan.

Efter mötet kommer rektor och informerar.

Välkomna!

/Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till årsmöte i Ölyckeskolans föräldraförening.

Tid: måndagen den 12 september kl 18

Plats: Basilikan, skolans matsal

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare, tillika rösträknare

3. Fråga om mötet har blivit behörigt kallat

4. Fastläggande av dagordning

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av verksamhetsplan

8. Fastställande av medlemsavgift

9. Val av styrelse – ordinarie ledamöter

10. Övriga frågor

 

Välkomna!

/Styrelsen